Harnesk

Exempel på ämnen utan rangordning

 

Fresh 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attityd och värderingar

 

Vilken roll spelar attityders funktion på en organisations prestation och hur kan attityder förändras? Individernas värderingar är organsiationens personlighet och bildar grunden till organisationskulturen. 

 

 

     Beslut

 

Hur fattas beslut och vilka processer spelar in? Delaktighet spelar roll för beslutens giltighet, men hur gör man?

 

 

    Etik och moral 

 

Vad är rätt och fel? Var gränsen? Räcker sunt förnuft och i så fall vad är det?

 

 

    Förändringsarbete 

 

Förändringar skapar alltid osäkerhet och påverkar individer olika. Vilka processer dras igång och hur kan man göra praktiskt för att undvika medarbetarnas motarbete.

 

 

    Identitetsutveckling

 

 

Vad är det som påverkar en identitets utveckling? Vad är det för skillnad på identitet och personlighet?

 

 

    Kommunikation

 

En del påstår att kommunikation är samma sak som relation. Det är många olika saker som påverkar hur vi förstår varandra vilket innebär att relationerna styrs av detta. Dessutom kommunicerar vi på så många olika sätt. Hur påverkar kommunikationen organisationens prestation?

 

 

    Kompetens

 

Enkelt uttryckt kan man säga att kompetens är förmåga men består av många olika komponenter som komplicerar våra möjligheter att ha tillgång och utnyttja det vi skulle kunna göra.

 

 

    Kreativitet

 

Man kan säga att kreativitet och humor handlar om samma saker. Oväntade saker kan vara roliga eftersokm det ställer det förväntade i nytt ljus. Det finns sätt att utveckla sitt alternativa tänkande vilket bidrar till en organisations utvecklingsförmåga.

 

 

    Kris och konflikt

 

Kriser och konflikter är inte alltid negativa. De kan också vara konstruktiva. En arbetsledares arbetsuppgifter består ofta mellan 20 - 30% av konflikthantering. När männisor är i kris och konflikt måste det ändå hanteras. Hur gör man då?

 

 

    Ledaregenskaper/Karaktärsdrag

 

En arbetsledare är en medarbetare med inflytande över andra individer. Vad är bra och dåliga engenskaper i det sammanhanget?

 

 

    Modernt ledarskap

 

I modernt ledarskap ligger ofta en ambition att utveckla individerna tillsammans med organisationen. Dessutom måste en modern ledare vara flexibel och snabb i förändring för att kunna anpassas till omvärldens krav. Vad är det som skiljer detta från tradtionellt ledarskap? Vad är det för skillnad mellan chef och ledare?

 

 

    Lärande i organisation

 

I dagens globala samhälle är det en avgörande konkurrensfördel att kunna tillgodgöra sig ny kunskap i organisationen. Hur gör man för att utveckla en lärande organisation?

 

 

    Medarbetarskap 

 

Vad är mänskliga behov och hur anpassar man en organisation till det? Hur utvecklar man en medarbetare utan att skapa en motarbetare?

 

 

    Makt och inflytande

 

Det finns många olika former av makt och det kräver ofta en personlig mognad för att kunna använda makt på ett konstruktivt sätt. Hur gör man det? 

 

 

    Motivation

 

En organsiations prestationsförmåga är beroende av individernas intresse för att utföra olika aktiviteter. Frågan är hur skapas detta och hur kan man påverka individers motivation?

 

 

    Organisationskultur

 

En organisationskultur bygger på individernas samlade värderingar och är svår att identifiera inifrån. Kulturen är befäst av olika komponenter i form av språk, symboler och arbetssätt. Hur gör man för att påverka en organisationskultur?

 

 

    Organisationsteori

 

En organisation skapas för att utföra någon typ av uppdrag. Beroende på kraven som följer med detta uppdrag finns det olika typer av organisationskonstruktioner. Vilket är den optimala?

 

 

    Problemlösning

 

Det finns flera olika modeller att lösa problem på ett strukturerat sätt. Frågan är ofta vad som är det egentliga problemet utan att hamna i symtombehandling.

 

 

    Projektledning

 

Det som är typiskt för projekt är att de ofta är inriktade på speciella mål, tidsbegränsade med en begränsad budget. Hur kan projektet som arbetsform användas för bästa möjliga resultat?

 

 

    Relationer

 

Människan är ett flockdjur och därför helt beroende av relationer med andra människor. Men det finns många olika relationer som betyder olika saker och som skapar olika problem. 

 

 

    Samverka

 

I begreppet samverka ligger en modell för att hitta optimala förutsättningar för att utveckla goda arbetsformer exempelvis i projektgrupper som är sektorövergripande.

 

 

    Socialt arbete/Sociala problem

 

Många människor hamnar i olika svårigheter på grund av många olika orsaker. För att orientera sig i detta behövs ofta en förståelse för problemens uppkomst, utveckling och vilka förutsättningar som behövs för att kunna navigera mot en lösning.

 

 

    Stress och utbrändhet

 

En av vårt moderna samhälles största problem är just stress och utbrändhet. Vad beror det på och hur man man påverka det?

 

 

    Total Quality Management (TQM) och ständiga förbättringar

 

Kvalitetsteknik har olika byggstenar: fokusera på processerna, ständiga förbättringar, kundfokus, faktabaserade beslut, medarbetarnas delaktighet och högsta ledningens engagemang. Vad är kvalitet och hur gör man för att organisera för ständiga förbättringar?

 

 

    Utvärdering

 

En verksamhet ska utvärderas. Varför det? Vad är det man vill veta? Vill man veta hur det gick i förhållande till målen? Vill man veta hur det gick till att nå dig man nådde? Vad behöver man för att kunna utvärdera?

 

 

    Föreningskunskap

 

Vad är demokrati? Vilka spelregler ska gälla? Vilka uppgifter har styrelsens olika rollinnehavare? Hur fungerar beslutsprocessen? Hur genomförs styrlesemöten och medlemsmöten?